جزوه و سوالات درس کاربرد فن اوری اطلاعات در تعلیم و تربیت( ویژه بورسیه)